وکیل سرقت
بازدید : 31 | چهارشنبه 29 مرداد 1399 - 14:19
ataaa434
ارسالی ها : 4
عضویت : 29 /5 /1399

انواع سرقت و مجازات آن


طبق گفته ی وکیل سرقت اصفهان از ابتدای
جوامع بشری تا کنون همیشه و در همه ی جوامع مالکیت امری مهم و حائز اهمیت تلقی می
شود و همه ی افراد نسبت به اموالشان حساس بوده اند. تمامی افراد در یک جامعه
دائماً خواستار احترام به حقوق شان با توجه به مالکیت ها که داشته بوده اند اما
متاسفانه همیشه افرادی هم بوده که این حقوق را نادیده و پایمال نمایند. با توجه به
اهمیت مالکیت و همچنین رعایت حقوق افراد و با توجه به پیشرفت جوامع در تمامی زمینه
ها قانون گذار اقدام به تدوین قوانینی در راستا حفظ حقوق افراد نموده تا از ضایع
شدن حقوق افراد جامعه جلوگیری نماید و مالکیت اموالشان را محترم بشمارد.


سرقت چیست؟


ربودن و ربایش یا بردن و برداشتن مالی دیگری که
متعلق به غیر است تحت عنوان جرم سرقت بیان گشته است که ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرم سرقت را به
شرح ذیل تعریف نموده است
.


سرقت: عبارت است از بردن و ربودن اموالی که
متعلق به غیر است در این ماده ی قانونی ۱- ربودن و بردن ۲- مال ۳- تعلق مال به غیر یا همان دیگری از
عناصر مهم این ماده است که می بایست به طور جداگانه تحلیل و مورد بررسی قرار گیرد
تا ماهیت سرقت مشخص گردد.


۱- ربودن
یا ربایش یا بردن


منظور از ربایش یعنی بردن و ربودن اموال یا نقل
و انتقال مال از محلی به محل دیگر است که این امر نشان دهنده ی این موضوع است که
سرقت فقط شامل اموال منقول می باشد چرا که اموال منقول قابلیت نقل و انتقال را
داشته و اموال غیر منقول مانند زمین و… که قابلیت نقل و انتقال نداشته از این امر
مستثنی بوده است و اموال غیر منقول شامل سرقت نمی شود.ربودن،ربایش و بردن مالی که
متعلق به غیر یعنی فرد دیگری است بدون اذن و اجازه یا اطلاع و رضایت مالک مهم ترین
رکن و عنصر سرقت در حقوق کیفری کشور ما بوده و همین ربایش منجر به تحقق عنصر و رکن
مادی جرم سرقت می گردد که بدون این عنصر یعنی ربایش و ربودن اصلاً جرم سرقت محقق
نخواهد گشت.


۲- مال


سرقت می بایست در خصوص مال و اموال صورت پذیرد یعنی
همان اموال غیر منقولی که قابلیت نقل و انتقال داشته و این اموال غیر منقول می بایست
مالیت داشته باشد یعنی دارایی مشروعیت و منفعت عقلایی بوده باشد و از نظر عرف هر
جامعه ای مال خوانده شود.


۳- تعلق مال به دیگری یا همان غیر


این رکن نیز یکی دیگر از ارکان مهم جرم سرقت در
تحقق آن بوده است بدین معنا که مالی که مورد ربایش یا ربودن قرار می گیرد می بایست
در مالکیت فرد دیگری باشد یعنی اموال مورد سرقت حتما باید متعلق به فرد دیگری باشد
و اگر مالی که مورد ربایش قرار می گیرد تعلق به هیچ فردی نداشته باشد یعنی در مالکیت
فرد مشخصی نبوده باشد در این صورت این ربایش یا ربودن مال دیگر سرقت تلقی نمی گردد
و جرمی محقق نگشته و واقع نگشته است.


عناصر تشکیل دهنده ی جرم سرقت


مطابق تعریف وکیل سرقت در اصفهان ، تمامی جرایم
برای به وقوع پیوستن نیازمند محقق گشتن سه رکن اساسی و اصلی به شرح رکن یا عنصر
قانونی یا قانونی بودن جرم و مجازات که می بایست در قانون هر کشور به صراحت جرایم
مشخص و برای آنان مجازات تعیین گردد.


عنصر مادی که همان عمل مجرم بوده که این عمل
اعم از فعل و ترک فعل می باشد.


رکن یا عنصر معنوی یا همان روانی که سوءنیت و
قصد افراد مرتکب جرم را شامل می شود می باشد.جرم سرقت نیز همانند تمامی جرایم از
سه رکن قانونی،مادی و معنوی تشکیل گشته است و این عناصر از عناصر تشکیل دهنده ی
جرم سرقت می باشد.


عنصر قانونی در جرم سرقت


عنصر قانونی یعنی همان قانونی بودن جرم و
مجازات بدان معنا است که هر عملی اعم از فعل یا ترک فعل در قانون هر کشور می بایست
صریحاً و به صراحت جرم تلقی شود و برای آن مجازات مشخص تعیین گردد تا همه ی افراد
جامعه هم قادر به تشخیص اعمالی که به واسطه قانون جرم خوانده می شود باشند و هم به
نتیجه ی اعمال خود که قانون منع نموده و جرم پنداشته بر طبق قانون آگاه باشند.این
رکن یا عنصر به مجازات افرادی که از نظر قانون مجرم نامیده می شوند می گردد.عنصر
قانونی جرم سرقت ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می باشد که جرم سرقت را به صورت مشخص
تعریف نموده و در تعریف وجود چند رکن اساسی را جهت تحقق جرم سرقت محرز و مسلم
دانسته است.


عنصر مادی در جرم سرقت


عنصر مادی هر جرم یعنی همان عمل که اعم از فعل یا
ترک فعل بوده است می بایست به وقوع بپیوندد تا جرم محقق گردد پس عملی که افراد
انجام داده تا جرم محقق گردد عنصر یا همان رکن مادی بوده است.رکن مادی در جرم سرقت
ربایش،ربودن یا بردن مالی که متعلق به دیگری است بدون رضایت و اطلاع صاحب مال که این
ربایش ممکن است به صورت مخفیانه یا علنی صورت بپذیرد.


عنصر معنوی در جرم سرقت


تحقق هر جرمی مستلزم قصد و نیت فرد مجرم است یعنی
فرد مرتکب جرم می بایست با علم و آگاهی به جرم بودن عمل دست بدان زند پس هم عمل و
آگاهی و هم تصمیم قبلی در تحقق جرم لازم است پس در جرم سرقت نیز مانند تمامی قصد و
سوءنیت سارق و علم و آگاهی وی به بردن مالی که متعلق به دیگری است بسیار حائز اهمیت
است.


انواع سرقت


سرقت در حقوق کیفری کشور ما با توجه به میزان و
مجازات آن به دو نوع ۱- سرقت تعزیری و ۲- سرقت حدی قابل تقسیم بندی است.


سرقت حدی


سرقت در صورتی موجب حد است که به موجب ماده ۲۶۸ قانون مجازات
اسلامی دارای تمام چهارده شرط زیر باشد.


۱- اشیاء
که به سرقت می رسند می بایست به صورت شرعی مالیت داشته باشند مالیت داشتن مال هم یعنی
عرف جامعه آن را مال بداند.


۲- حرز
یعنی محلی که مال در آن محافظت می گردد تا از دستبرد در امان بماند و اگر مالی که
در حرز قرار می گیرد به سرقت رسد این سرقت حد است.


۳- مرتکب
سرقت اقدام به هتک حرز نماید.


۴- مال
مورد سرقت توسط سارق از حرز خارج شود.


۵- سرقت
و هتک حرزی که به صورت مخفیانه باشد سرقت حدی است.


۶- سارق
پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.


۷- در
زمان سرقت و خروج مال از حرز مالی که مورد سرقت واقع می گردد بایستی معادل چهار و
نیم نخود طلای مسکوک باشد.


۸- مال
مسروق چناچه از اموال دولتی یا عمومی و یا وقف نباشد.


۹- چناچه
سرقت در زمان قحطی صورت گیرد این سرقت از نوع حدی نیست.


۱۰- در
صورتی سرقت قابل پیگیری است که مالک مال از سارق در مرجع قضایی شکایت نماید.


۱۱- چناچه
قبل از اثبات سرقت با ادله صاحب مال سارق را نبخشد.


۱۲- قبل
از اثبات سرقت مال مورد سرقت در دست مالک قرار نگیرد.


۱۳- قبل
از اثبات جرم سرقت مال مورد سرقت به ملکیت سارق در نیاید.


۱۴- مالی
که به سرقت میرسد قبلاً نیز به سرقت نرسیده باشد یا از اموال مغضوب نباشد شایان
ذکر است سرقت در صورت فقدان هر یک از شروط مذکور حسب مورد مشمول یکی از سرقت های
تعزیری است.


مجازات سرقت حدی


با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ماده ۲۷۸ قانون مجازات
اسلامی به بیان مجازات سرقت موجب حد می پردازد:


۱- زمانی
که سرقت موجب حد در مرتبه اول صورت بپذیرد مجازات آن برای سارق قطع چهار انگشت دست
راست وی از انتها بوده است به گونه ای که فقط کف دست و انگشت شست باقی بماند.


۲- زمانی
که سرقت موجب حد در مرتبه دوم صورت بپذیرد مجازات آن برای سارق قطع پای چپ از
برآمدگی آن می باشد به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. ۳- زمانی که سرقت
موجب حد در مرتبه سوم تکرار گردد منجر به حبس ابد می شود و در آخر.


۴- تکرار
این عمل مجازات اعدام را به همراه خواهد داشت.


سرقت تعزیری


چناچه سرقتی مشمول شرایط ماده ۲۶۸ قانون مجازات
اسلامی یعنی سرقت موجب حد نباشد تحت عنوان سرقت تعزیری شناخته می شود که مواد
قانونی این نوع سرقت از مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ بوده و حبس یا شلاق به عنوان مجازات برای آن تعیین گشته است.


سرقت تعزیری خود به دو نوع ۱- سرقت تعزیری
ساده و ۲- سرقت تعزیری مشدد تقسیم می گردد.


۱- سرقت
تعزیری ساده: سرقتی که شامل شرایط سرقتی حدی و سرقت تعزیری مشدد نباشد جزء این
سرقت بوده و سرقت تعزیری ساده محسوب می گردد.


۲- سرقت
تعزیری مشدد: سرقتی که با عوامل تشدد مجازات همراه بوده سرقت تعزیری مشدد بوده که
مواد قانونی ۶۵۱ الی ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی از عوامل تشدید مجازات بوده است مانند سرقت
مسلحانه،سرقت در شب،تعدد سارقین،بالا رفتن از دیوار، حمل نمودن سلاح توسط یک یا
چند نفر، سرقت مرقون به آزار، سرقت از محل مسکونی،سرقت در مناطق بحرانی،سرقت به
اقتضای شغل و…


حامد امیری وکیل سرقت اصفهان


با توجه به اهمیت جرم سرقت، تعقیب، پیگیری و
دفاع نسبت به این جرم در مواقع برخورد با چنین جرمی جهت تنظیم شکوائیه و اثبات شکایت
خود و یا حتی در مواقعی که شما متهم به انجام چنین جرمی بوده اید و قصد دفاع لازم
از خود داشته بهترین کار سپردن امور خود به وکلای پایه یک دادگستری بوده تا با
اطلاع و آشنایی کامل به مواد قانونی شما را در راستای رسیدن به حقتان یاری رسانند.
موسسه حقوقی حامد امیری وکیل سرقت در اصفهان با دقت و نکته
سنجی قانونی مشکل مراجعین را بررسی و در چارچوب موازین قانونی نسبت به ایفای حق
اقدام می نماید چنانچه نیاز به پیگیری و دفاع در جرم سرقت را دارید می تواید از طریق
راه های مندرج در سایت از خدمات وکالت و مشاور حقوقی وکیل سرقت اصفهان بهره مند گردید.


منبع :
https://hamedamiri.org/وکیل-سرقت-در-اصفهان/
وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش


برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :